Egzamin na prawo jazdy

Przystępując do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa w jednostce uprawnionej do jego przeprowadzania następujące dokumenty:
  • profil kursanta
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
  • Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami silnikowymi odbywa się w formie egzaminu państwowego, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna egzaminu państwowego, obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej i jest realizowana w sali egzaminacyjnej. Część praktyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie:
  • umiejętności wykonywania manewrów podstawowych i jest realizowana na placu manewrowym,
  • umiejętności jazdy w ruchu drogowym i jest realizowana na drogach publicznych.
Ośrodek egzaminowania wyznacza termin egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
  • posiadanie przez osobę zgłaszającą się na egzamin odpowiedniej sprawności fizycznej i psychicznej,
  • ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin na podstawie posiadanego przez nią dowodu osobistego, tymczasowego dowodu osobistego, karty stałego pobytu lub paszportu.

Po uzyskaniu zświadczenia o ukończeniu kursu, możliwość zdania egzaminu państwowego w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Ruch Drogowego na terenie kraju.

Zobacz też:
    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu
    Egzamin wewnętrzny    
    Testy egzaminacyjne

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego:
    Status Twojego prawa jazdy
Copyright © OSK Driver Skrzyński
Adwokat Malbork, statystyka